5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಈರೋಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರಾಸರಿ 5 / 5 ಔಟ್ 1
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 4.9 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಎನ್ / ಎ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ