3.8
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಅವಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸರಾಸರಿ 3.8 / 5 ಔಟ್ 12
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 34.6 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ