3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಸರಾಸರಿ 3 / 5 ಔಟ್ 1
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 4.2 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಶಿಬಿರ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ