3.3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ತಂದೆಯ ಕಾಮ ಸರಾಸರಿ 3.3 / 5 ಔಟ್ 4
ಶ್ರೇಣಿ
85 ನೇ, ಇದು 41.7 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ