3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರಾಸರಿ 3 / 5 ಔಟ್ 4
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 12.7 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
누나의 친구들
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ