5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪ್ರವೇಶ ಸರಾಸರಿ 5 / 5 ಔಟ್ 1
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 5.6 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನಿರ್ವಾಹಕ ಸವಲತ್ತುಗಳು, 직장관리자 권한
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ