4
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವಿಲನ್ ಅನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಸರಾಸರಿ 4 / 5 ಔಟ್ 1
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 1.9 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
로판 악녀를 조교하게 되었다
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ